Termes i condicions

 

www.enfoca.cat (en endavant, la Web) és un lloc web propietat de ENFOCA SOLUCIONS AVC, SL, d’ara endavant el propietari, amb CIF / NIF nº: B66671686 i domicili social a: C / Viladomat 106, 3-2, CP 08015 – Barcelona (Barcelona).

L’accés, reproducció i ús dels serveis del web requereix l’acceptació prèvia de les Condicions d’Ús vigents en cada moment; EL PROPIETARI es reserva el dret de modificar aquestes condicions quan ho consideri oportú, mitjançant la publicació del nou text a la web.
És responsabilitat de l’usuari conèixer les condicions d’ús abans d’accedir als productes i serveis de la web; en cas de no estar d’acord amb les mateixes, li preguem, s’abstingui d’utilitzar-la.

Propietat

La Web és una obra composta de diversos elements integrats i inseparables (text, il·lustracions, fotografies, imatges animades, vídeos, programes d’ordinador, inclosos els codis html del lloc web, etc.), la propietat intel·lectual li correspon al PROPIETARI, llevat pel que fa a aquells materials obtinguts sota llicència de tercers.

El propietari i els seus llicenciadors retenen en tot moment la propietat intel·lectual sobre la web i sobre els diferents elements que la componen, individualment considerats, en totes les còpies que es realitzin (qualsevol que sigui el suport al qual s’incorporin), concedint sobre els mateixos únicament els drets d’ús que més endavant es descriuen. Qualsevol dret que no sigui expressament cedit s’entén reservat.

A més de l’anterior, el propietari és responsable de la selecció, disseny de l’estructura i la disposició dels continguts del web, així com qui ha pres la iniciativa i assumit el risc d’efectuar les inversions substancials orientades a l’obtenció, digitalització i presentació de la mateixa, corresponent-li, per tant, la protecció que l’article 12 i el títol VIII del llibre II de la Llei de Propietat Intel·lectual pugui concedir sobre el lloc web, considerat com una base de dades.

El propietari és també l’únic amo del disseny i imatge gràfica de la web, reservant-se les accions legals pertinents que li puguin correspondre contra les persones que realitzin imitacions o usos deslleials.

 

Continguts web i descàrregues. Usos permesos i prohibits.

Està permesa:

  • La navegació per la Web, és a dir, l’accés i visualització de la mateixa en un dispositiu, quedant autoritzada qualsevol reproducció temporal o accesoria, sempre que la mateixa no sigui voluntària i formi parte integrant i escencial del procés tecnològic de transmissió. La navegació per determinades seccions de la Web requereixen el previ registre.
  • Beneficiar (previ registre), dels serveis i avantatges prestats per EL PROPIETARI a través del web als seus usuaris, en les condicions que s’assenyalin expressament en les diferents seccions.

Queda terminantment prohibit:

  • Qualsevol operació respecte del Web, els seus continguts, els productes descarregats i les còpies de tots ells que siguin contràries a la llei, els bons costums i la bona fe.
  • Qualsevol utilització fora de l’àmbit personal i privat, especialment aquelles que tinguin fins comercials o professionals, inclòs l’enviament de publicitat o missatges i la recopilació i tractament de dades de tercers.
  • Qualsevol tipus d’extracció, comunicació pública i / o transmissió, total o parcial, per qualsevol mitjà, fora de l’àmbit privat d’ús permès i, especialment, la seva incorporació a qualsevol altra obra, incloses pàgines web, col·leccions o bases de dades. S’exceptua d’aquesta prohibició la publicació en mitjans de comunicació dels materials susceptibles de descàrrega de la secció Sala de Premsa.
  • La remoció, ocultació o falsejament dels avisos i advertiments sobre la Propietat Intel·lectual o Industrial de la web o de qualsevol dels productes facilitats a través d’aquesta.
  • Les operacions i activitats expressament prohibides en qualssevol altres seccions d’aquestes Condicions Generals i, en general, qualsevol que pugui perjudicar el normal funcionament de la web, a altres usuaris o de qualsevol tercer.

 

Links a la web

Queda autoritzat l’establiment de vincles i hipervincles amb la web des d’altres pàgines o llocs web, sempre que els mateixos no es facin de manera que perjudiqui la imatge pública i de marca del PROPIETARI, de la web o de qualsevol de les persones i productes a què es faci referència en aquesta. En l’establiment de vincles amb la web queda expressament prohibida la utilització de tècniques que impliquin confusió sobre la identitat i propietat dels continguts, com ara el framing o altres.

Queda prohibit l’establiment de vincles des de pàgines o llocs web amb continguts promocionin o facin apologia, directament o indirectament, de qualsevol tipus de violència, discriminació, pornografia o activitat il·legal. Així mateix, queda expressament prohibit l’establiment d’enllaços amb fins mercantils.

En la creació dels vincles queda expressament prohibida la utilització d’elements extrets de la web, sense el consentiment previ i exprés del PROPIETARI.

En cap cas podrà entendre que els vincles a la web des de pàgines o llocs web de tercers impliquen relacions del PROPIETARI amb els titulars d’aquests, ni implica suport, patrocini o recomanació del PROPIETARI sobre els mateixos, de manera que el propietari no serà responsable en absolut respecte del seu contingut i licitud.

 

Continguts i comportament de l’usuari

Com a client o usuari de la web, Un. Es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis oferts a través de la mateixa ia no emprar-los per:

1. Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic.

2. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, que faci apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.

3. Provocar danys en els sistemes físics i lògics del PROPIETARI, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

4. Difondre continguts que atemptin contra la imatge i reputació del PROPIETARI o de tercers.

5. Atemptar contra els drets de propietat intel·lectual, industrial, d’imatge, honor o altres que corresponguin al PROPIETARI oa tercers.

El propietari tindrà plena llibertat de decisió sobre si les col·laboracions i missatges són finalment publicades a la web o no, i queda facultada per retirar-los quan cregui oportú

La infracció de qualsevol de les normes contingudes en aquestes Condicions d’ús i molt especialment, del que preveu la present clàusula, facultaran al PROPIETARI per donar-li de baixa de forma immediata com a usuari o subscriptor de la web.

 

Formes de pagament

Les compres en funció dels productes a adquirir es poden pagar per qualsevol dels mitjans a continuació enumerats:

Pagament mitjançant transferència bancària:
A la transferència bancària faci constar clarament com a concepte el número de comanda que apareix en aquesta pantalla.

Envii el comprovant a info@enfoca.cat.

ENFOCA es reserva el dret d’esperar fins a la recepció de la transferència en el compte bancari i pot trigar fins a 48 hores depenent de l’entitat d’origen. Si té qualsevol dubte pot contactar amb nosaltres a info@enfoca.cat.

Pagament amb targeta de crèdit:

El pagament amb targeta de crèdit és un pagament immediat. Procedirem a preparar la comanda en el moment quan el banc ens notifiqui la seva pagament amb targeta.

Pagament desde PayPal:

Podrà pagar amb el seu compte de Paypal associada amb la seva Targeta de Crèdit. Aquesta forma de pagament té un càrrec addicional.

 

Terminis de lliurament

Els lliuraments s’envien a l’adreça de lliurament que el Client indica, en un termini estimat de 24-48h i un màxim de 5 dies laborables per lliuraments a la Península, per a productes en estoc. Quan el producte no estigui en estoc s’informarà del termini de lliurament previst segons la informació dels nostres proveïdors.

La Companyia envia les comandes als seus clients a través de diferents empreses de transport urgent de reconegut prestigi nacional i internacional. La data d’entrega al domicili del Client depèn de la disponibilitat del producte escollit i de la zona d’enviament.

Si el Client no rebés la comanda en el termini indicat pot posar-se en contacte amb ENFOCA SOLUCIONS AVC SL. a través del telèfon 933 284 115 o bé del apartat de Contacte d’aquesta web.

 

Desistiment

Tots els productes oferts en www.enfoca.cat tenen com a mínim 2 anys de garantia, exceptuant els consumibles.

S’acceptarà el canvi del producte si és a causa d’un error de ENFOCA SOLUCIONS AVC SL, o pel fet que el producte subministrat sigui defectuós o estigui en mal estat. Si un producte diferent al sol·licitat pel client fora lliurat per error de ENFOCA SOLUCIONS AVC SL., Se li lliurarà el producte correcte, recollint el primer, sense cap càrrec addicional per al Client.

És responsabilitat del client verificar i informar en un màxim de 24h després de la recepció del producte de qualsevol incidència en el producte (trencat, danyat o en mal estat) per així poder tramitar la incidència amb la companyia de transport. En cas contrari, ENFOCA SOLUCIONS AVC SL no pot garantir 100% el canvi d’aquest per un altre nou i en perfecte estat. Qualsevol incidència no relacionada amb trencaments es gestionarà com una incidència normal, complint-se els terminis indicats pel fabricant en cada producte.

ENFOCA SOLUCIONS AVC SL. garanteix al Client la possibilitat d’anul·lar la seva comanda en qualsevol moment i sense cap cost sempre que l’anul·lació es comuniqui abans que la comanda hagi estat posat a disposició del transportista per al seu enviament. Així mateix se li reemborsarà l’import corresponent a la comanda anul·lat, sense cap cost addicional, mitjançant transferència bancària en un termini màxim d’una setmana.

La devolució del producte no figura entre les condicions de ENFOCA SOLUCIONS AVC SL. El client té garantit per llei el dret a desistir del contracte de compra, sense indicar el motiu, de la majoria dels productes durant 14 dies naturals des del dia en què ha rebut el producte. Passats els 14 dies naturals que exigeix la llei per a acceptar el desistiment d’un producte comprat a distància, l’empresa es reserva el dret de no acceptar la devolució de cap producte, si no és per causa del defecte de fàbrica o mal estat del mateix. No s’acceptaran devolucions dins del període dels primers 14 dies naturals si el producte ha estat usat.

 

Protecció de dades

La informació o dades personals que ens faciliti seran tractades d’acord amb el que estableix la Política de Privadesa. En fer ús d’aquesta pàgina web es consenteix el tractament d’aquesta informació i dades i es declara que tota la informació o dades que ens faciliti són veraces i es corresponen amb la realitat.

 

Modificacions

EL PROPIETARI es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en la web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.

Encara que el propietari posarà els seus majors esforços a mantenir actualitzada i lliure d’errors la informació continguda a la Web, no ofereix cap garantia respecte de la seva exactitud i posada al dia. Tampoc està garantida l’obtenció de cap resultat o fi concret, de manera que l’accés i utilització del Web, és d’exclusiva responsabilitat dels usuaris i clients.

 

Responsabilitats del client

El Client s’obliga a realitzar un ús lícit dels Serveis, sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones.

El Client garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades a l’emplenar els formularis de contractació, evitant la causació de perjudicis ENFOCA SOLUCIONS AVC SL. producte de la incorrecció dels mateixos.

L’incompliment de qualsevol d’aquestes condicions podrà donar lloc a la retirada o cancel·lació dels serveis per part de ENFOCA SOLUCIONS AVC SL. sense necessitat de preavís al Client i sense que això doni dret a cap indemnització.

 

Accions legals

El propietari perseguirà l’incompliment d’aquestes Condicions d’Ús, així com qualsevol utilització indeguda de la web o dels seus continguts, les infraccions dels drets que li corresponguin a ella o als seus llicenciadors, especialment els de propietat intel·lectual i industrial, exercitant totes les accions , civils i penals, que li puguin correspondre en dret.